WAŻNA INFORMACJA: NALEŻY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ TĘ UMOWĘ

LICENCYJNĄ UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO (EULA).

POBIERANIE, DOSTĘP, INSTALACJA LUB UŻYWANIE OPROGRAMOWANIA ORAZ DOKUMENTACJI („OPROGRAMOWANIE”) OZNACZA, ŻE UŻYTKOWNIK AKCEPTUJE WARUNKI NINIEJSZEJ UMOWY EULA. JEŚLI UŻYTKOWNIK NIE AKCEPTUJE WARUNKÓW NINIEJSZEJ UMOWY EULA, NIE MOŻE POBIERAĆ, INSTALOWAĆ, UZYSKIWAĆ DOSTĘPU ANI UŻYWAĆ OPROGRAMOWANIA. UMOWA EULA OBEJMUJE WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU RĘKOJMI I OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI ORAZ PRAWO DO JEDYNEJ PRZEWIDZIANEJ FORMY ODSZKODOWANIA. PONIŻSZE POSTANOWIENIA TWORZĄ FUNDAMENT UMOWY.

Niniejsza umowa EULA stanowi umowę prawną między Użytkownikiem i firmą Corel Corporation wraz z jej podmiotami zależnymi, oddziałami i kontrahentami działającymi w naszym imieniu (zbiorczo „firma Corel”). Firma Corel obejmuje firmę WinZip Computing S.L., która stanowi oddzielną własność firmy Corel. Jeśli Użytkownik nie ma innej pisemnej umowy z firmą Corel dotyczącej niniejszego oprogramowania, używanie tego oprogramowania przez Użytkownika jest regulowane przez niniejszą umowę EULA. Od czasu do czasu firma Corel może według własnego uznania aktualizować lub modyfikować niniejszą umowę EULA.

JEŚLI UŻYTKOWNIK AKCEPTUJE NINIEJSZĄ UMOWĘ EULA, UZYSKUJE OGRANICZONĄ, OSOBISTĄ, NIEPRZENOŚNĄ, NIEPODLEGAJĄCĄ DALSZEMU UDOSTĘPNIANIU NA ZASADZIE SUBLICENCJI, NIEPRZEKAZYWALNĄ I NIEWYŁĄCZNĄ LICENCJĘ NA UŻYWANIE NINIEJSZEGO OPROGRAMOWANIA OBOWIĄZUJĄCĄ NA CAŁYM ŚWIECIE BEZ HONORARIÓW AUTORSKICH. UŻYTKOWNIK MA PRAWO UŻYWAĆ JEDNEJ (1) KOPII NINIEJSZEGO OPROGRAMOWANIA DO (A) PRYWATNYCH, NIEKOMERCYJNYCH CELÓW JAKO UŻYTKOWNIK PRYWATNY I/LUB (B) DO CELÓW KOMERCYJNYCH, JAKO USŁUGODAWCA W FIRMIE KOMERCYJNEJ („UŻYTKOWNIK BIZNESOWY”). NINIEJSZE OPROGRAMOWANIE JEST OBJĘTE LICENCJĄ NA GOSPODARSTWO DOMOWE LUB POJEDYNCZY ADRES („ADRES”). FIRMY COREL UŻYTKOWNIK MOŻE POBRAĆ I ZAINSTALOWAĆ OPROGRAMOWANIE NA JEDNYM URZĄDZENIU DO PRZETWARZANIA DANYCH. UŻYTKOWNIKOWI NIE WOLNO PONOWNIE INSTALOWAĆ OPROGRAMOWANIA NA DRUGIM URZĄDZENIU DO PRZETWARZANIA DANYCH, CHYBA ŻE PIERWSZE URZĄDZENIE DO PRZETWARZANIA DANYCH ULEGNIE AWARII. JEŚLI SĄ WYMAGANE KODY AUTORYZACJI, UŻYTKOWNIK MOŻE SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z DZIAŁEM OBSŁUGI KLIENTA I POPROSIĆ O ZGODĘ NA PONOWNĄ INSTALACJĘ OPROGRAMOWANIA NA NOWYM URZĄDZENIU DO PRZETWARZANIA DANYCH, A PONADTO UŻYTKOWNIK ZAŚWIADCZY WOBEC FIRMY COREL, ŻE OPROGRAMOWANIE ZOSTAŁO ODINSTALOWANE Z NIEDZIAŁAJĄCEGO URZĄDZENIA DO PRZETWARZANIA DANYCH.

NINIEJSZE OPROGRAMOWANIE LUB JEGO CZĘŚĆ MOŻE WYMAGAĆ AKTYWACJI ONLINE PRZED INSTALACJĄ LUB PRZY PIERWSZYM UŻYCIU NIEKTÓRYCH JEGO FUNKCJI (W TYM MIĘDZY INNYMI FUNKCJI IMPORTOWANIA, PRZECHWYTYWANIA, EDYTOWANIA, EKSPORTOWANIA LUB WYŚWIETLANIA PLIKÓW MPEG2, NAGRAŃ WIDEO HD-V LUB DVD-VIDEO ORAZ KOPIOWANIA I NAGRYWANIA DYSKÓW DVD, MINI DVD, SVCD I BLU-RAY). AKTYWACJA PRODUKTU JEST BEZPŁATNA. UŻYTKOWNIK JEST ZOBOWIĄZANY DO AKTYWACJI OPROGRAMOWANIA W CIĄGU DWÓCH LAT OD DATY ZAKUPU WIDNIEJĄCEJ NA DOWODZIE ZAKUPU. BRAK AKTYWACJI W WYZNACZONYM CZASIE MOŻE SPOWODOWAĆ OGRANICZENIE LUB BRAK DOSTĘPU DO OPROGRAMOWANIA LUB NIEKTÓRYCH JEGO FUNKCJI.

LICENCJA NA UŻYWANIE OPROGRAMOWANIA. Oprogramowanie jest przekazywane Użytkownikowi na zasadzie licencji, a nie sprzedaży. Użytkownik musi nabyć oprogramowanie zgodnie z prawem, od firmy Corel lub jej autoryzowanych sprzedawców. W przeciwnym razie Użytkownik nie ma prawa używać oprogramowania. Użytkownik może kupić i/lub pobrać oprogramowanie od firmy Corel lub w sklepie autoryzowanego sprzedawcy, w sklepie internetowym lub w witrynie znajdującej się w kraju, w którym aktualnie Użytkownik ma stałe miejsce zamieszkania. Niniejsza umowa EULA nie dotyczy oprogramowania zainstalowanego na partycji dysku twardego, na serwerze kasetowym lub serwerze terminali ani w innym środowisku wirtualizacji (zbiorczo „środowisko wirtualizacji”). Użytkownik nie może udostępniać oprogramowania ani dopuścić do jego obsługi, podglądu, instalacji czy przesłania na inne komputery za pomocą połączenia sieciowego. Aby uzyskać prawo do używania oprogramowania w środowisku wirtualizacji, za pośrednictwem połączenia sieciowego lub w ramach zakupów pakietowych, wymagane jest zawarcie oddzielnej umowy z firmą Corel. Użytkownik zgadza się, że w przypadku, gdy oprogramowanie wymaga obowiązkowej aktywacji lub sprawdzenia za pomocą wiadomości e-mail, Użytkownik wykona te czynności, podając firmie Corel prawdziwe informacje. Użytkowanie oprogramowania przez Użytkownika jest zawieszone aż do ukończenia przez Użytkownika procesu aktywacji i/lub rejestracji. Oprogramowanie może zawierać obrazy cyfrowe, fotografie, rysunki, czcionki, dźwięki oraz inne utwory artystyczne („Pliki"). Zobowiązania i ograniczenia związane z oprogramowaniem dotyczą Plików. Firma Corel zastrzega sobie wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie udzielone Użytkownikowi w niniejszej umowie EULA. UŻYTKOWNICY BIZNESOWI: Jeśli Użytkownik jest firmą, to akceptuje konieczność prowadzenia dokumentacji i procedur i/lub utrzymywania systemów, które dokładnie rejestrują liczbę kopii oprogramowania pobranego i zainstalowanego na komputerach Użytkownika, oraz to, że będzie przechowywał tę dokumentację przez dwa (2) lata od daty wygaśnięcia licencji Użytkownika na używanie oprogramowania. Firma Corel może przeprowadzić kontrolę (zdalnie lub w siedzibie Użytkownika) dokumentacji i systemów firmy Użytkownika w celu zweryfikowania, czy instalacja oprogramowania jest zgodna z obowiązującą licencją firmy Corel. Firma Corel nie będzie przeprowadzać więcej niż jednej (1) kontroli w ciągu roku. Jeśli wyniki kontroli wykażą, że używanie oprogramowania przez Użytkownika nie jest zgodne z uzyskaną licencją, Użytkownik natychmiast uzyska wymaganą licencję na oprogramowanie.

OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA ZWIĄZANE Z UŻYWANIEM OPROGRAMOWANIA. Użytkownik ma pewne obowiązki związane z użytkowaniem oprogramowania na mocy niniejszej umowy EULA. Oprogramowanie może obejmować aktywację produktu i inne technologie, których celem jest uniemożliwienie nieautoryzowanego użytkowania i kopiowania. Użytkownik nie może sprzedawać, wypożyczać, wynajmować ani odsprzedawać oprogramowania. Jeśli Użytkownik kupi oprogramowanie jako prezent dla osoby trzeciej, ta osoba musi zaakceptować warunku niniejszej umowy EULA przed rozpoczęciem używania oprogramowania. Użytkownikowi nie wolno odtwarzać kodu źródłowego, dekompilować ani dezasemblować oprogramowania. Firma Corel jest właścicielem swojego oprogramowania, natomiast Użytkownik jest właścicielem zawartości („zawartość”) utworzonej przez Użytkownika lub na jego zlecenie na skutek użytkowania oprogramowania (w tym również dodatków i dodatków typu plug-in do oprogramowania, które zostały utworzone przez Użytkownika lub na jego zlecenie) i odpowiada za nią. Użytkownik zgadza się, że w związku z użytkowaniem oprogramowania odpowiada on za bezpośrednie i/lub pośrednie konsekwencje (a) wykorzystywania wszelkiej zawartości utworzonej przez Użytkownika oraz (b) zdjęć lub obrazów strony trzeciej, używanych lub modyfikowanych przez Użytkownika w ramach tworzenia własnej zawartości, szczególnie w przypadkach, gdy Użytkownik udostępnia swoją zawartość rodzinie, znajomym, klientom i/lub stronom trzecim, takim jak użytkownicy grup społecznościowych (np. Facebook, Flickr, LinkedIn itp.). Firma Corel nie może monitorować ani kontrolować tego, co sieciowe witryny społecznościowe lub użytkownicy takich witryn robią z zawartością udostępnianą przez Użytkownika. Użytkownik odpowiada za niezależną weryfikację poprawności i kompletności zawartości (np. wszelkich ilustracji lub schematów technicznych do instrukcji obsługi, katalogów części, schematów, instrukcji montażu, instrukcji serwisowych, prezentacji architektonicznych lub innych podręczników utworzonych i/lub zmodyfikowanych przez Użytkownika za pomocą oprogramowania). Użytkownik nie może modyfikować ani tworzyć dzieł pochodnych bazujących na oprogramowaniu. Użytkownik oświadcza i gwarantuje firmie Corel, że zapewni zgodność z obowiązującym prawem i wszystkimi przepisami, które mają związek z użytkowaniem oprogramowania, w tym również z prawem ochrony danych i prywatności. Użytkownik potwierdza, że nie będzie używać oprogramowania w sposób niezgodny z prawem lub naruszający prawa strony trzeciej. Jeśli firma Corel zostanie pozwana do sądu lub zostanie jej przedłożone roszczenie strony trzeciej z tytułu (a) działań Użytkownika, (b) braku wymaganych działań Użytkownika lub (c) zawartości Użytkownika, Użytkownik zgadza się przejąć odpowiedzialność za firmę Corel, wnieść sprzeciw wobec jakiegokolwiek powództwa oraz nie występować z powództwem przeciwko niej. Użytkownik może otrzymywać aktualizacje, poprawki błędów, rozszerzenia lub ulepszenia funkcji albo inne dane związane z oprogramowaniem (zbiorczo „aktualizacje”), które będą pobierane na komputer Użytkownika z informacją opisującą zawartość i cel aktualizacji. Użytkownik będzie musiał zainstalować aktualizację na urządzeniu komputerowym albo zrezygnować z jej instalacji. Jeśli użytkownik nie zainstaluje aktualizacji, Oprogramowanie może nie działać prawidłowo.

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ FIRMY COREL Oprogramowanie jest chronione prawami własności intelektualnej Stanów Zjednoczonych i Kanady oraz międzynarodowymi prawami własności intelektualnej i umowami. W związku z tym Użytkownikowi nie wolno dystrybuować oprogramowania bez naszej zgody. Jeśli Użytkownik kupi lub pobierze oprogramowanie w Chinach, Indiach, Indonezji lub Wietnamie, nie wolno mu kopiować oprogramowania ani materiałów drukowanych związanych z oprogramowaniem, bez względu na cel. Jeśli Użytkownik kupi lub pobierze oprogramowanie w kraju, który nie został wyszczególniony w ramach niniejszej umowy EULA jako zabroniony, Użytkownik może wykonać tylko jedną (1) kopię oprogramowania lub Użytkownik może posiadać jedną (1) kopię oprogramowania na jednym dysku twardym do celów archiwizacji lub zabezpieczenia danych. Wyłącznie w celu zabezpieczenia lub archiwizacji danych Użytkownik może wykonać tylko jedną (1) kopię oprogramowania i materiałów drukowanych lub wydrukować jedną kopię dokumentacji użytkownika, jeśli oprogramowanie zostało pobrane, lub Użytkownik może posiadać jedną (1) kopię oprogramowania lub drukowanych materiałów (lub dokumentacji użytkownika) na jednym dysku twardym. W przeciwnym razie Użytkownik nie może kopiować oprogramowania ani drukowanych materiałów dostarczanych z oprogramowaniem (ani wydruków dokumentacji użytkownika, jeśli oprogramowanie zostało pobrane). Użytkownik potwierdza, że nazwa Corel, logo Corel oraz inne znaki handlowe firmy Corel oraz znaki usług i grafiki są znakami towarowymi firmy Corel (w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach) lub są znakami towarowymi partnerów firmy Corel („Znaki"). Użytkownik nie ma prawa używać znaków bez zgody ich właściciela. Użytkownik nie może usuwać, maskować ani zmieniać żadnych informacji o prawach własności umieszczonych w oprogramowaniu lub dołączonych do niego. Użytkownik rozumie i potwierdza, że firma Corel ma prawo w dowolnym czasie zaprzestać sprzedaży, dystrybucji, obsługi lub aktualizacji oprogramowania (lub dowolnej jego części) oraz usług lub oferowanych produktów.

INNE UWAGI DOTYCZĄCE WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ STRON TRZECICH. Oprogramowanie może zawierać elementy objęte prawem autorskim, znaki towarowe, kod i inną własność intelektualną („Własność intelektualna stron trzecich”) należące do stron trzecich. Własność intelektualna stron trzecich należy do odpowiednich stron trzecich, które dokonują jej rejestracji oraz udzielają na nią licencji. W ogólności, firma Corel uzyskuje od stron trzecich Własność intelektualną stron trzecich i zamieszcza ją jako element Oprogramowania w otrzymanej formie („tak jak jest”). Korzystanie z Własności intelektualnej stron trzecich poza zakresem określonym w niniejszej Umowie może być bezwzględnie zakazane. Może być także konieczne uzyskanie od odpowiednich właścicieli zgody na korzystanie z Własności intelektualnej stron trzecich.

DODATKOWE UMOWY LICENCYJNE STRON TRZECICH. Korzystanie z Oprogramowania wymaga wyrażenia zgody na przestrzeganie dodatkowych warunków i postanowień umów licencyjnych przedstawianych przez niektóre strony trzecie, w tym zawartych w dołączonym do niniejszego dokumentu Załączniku A. Wyrażenie zgody na przestrzeganie postanowień niniejszej Umowy (drugi akapit, strona 1, powyżej) jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przestrzeganie dodatkowych umów licencyjnych zawartych w Załączniku A. Oprogramowanie może zawierać technologie objęte umowami licencyjnymi stron trzecich.

KONTROLA UŻYWANIA, PIRACTWO I ZASADY OCHRONY PRYWATNOŚCI FIRMY COREL. Kontrola i gromadzenie wszelkich danych Użytkownika oraz danych na temat używania oprogramowania przez Użytkownika podlegają zasadom ochrony prywatności firmy Corel (http://www.corel.com/privacy). Firma Corel może kontrolować użytkowanie oprogramowania przez Użytkownika, aby walczyć z piractwem, sprawdzić poprawność rejestracji oraz zidentyfikować, czy dla komputera Użytkownika dostępne są nowe aktualizacje, przed wysłaniem do Użytkownika powiadomienia o instalacji nowej aktualizacji oprogramowania oraz przeanalizowania użycie oprogramowania. Użytkownik zgadza się na wysyłanie przez oprogramowanie danych na temat użytkowania (takich jak liczba wystąpień użycia oprogramowania, adres IP urządzenia i/lub wersja oprogramowania) w celu rejestracji, uwierzytelnienia, używania oraz kontroli antypirackiej i egzekwowania praw.

WERSJE WSTĘPNE I BETA OPROGRAMOWANIA. Jeśli oprogramowanie otrzymane przez Użytkownika z niniejszą umową EULA jest wydaniem przedpremierowym lub wersją beta, Użytkownik rozumie, że oprogramowanie jest wydaniem przedpremierowym, niekomercyjnym i nie stanowi produktu finalnego firmy Corel. Oprogramowanie może zawierać błędy oraz usterki i powodować problemy, które mogą wywoływać awarie systemu komputerowego oraz utratę danych. W ZWIĄZKU Z TYM OPROGRAMOWANIE W WERSJI BETA LUB OPROGRAMOWANIE PRZEDPREMIEROWE JEST DOSTARCZANE W STANIE „TAK JAK JEST” I FIRMA COREL ZRZEKA SIĘ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI I ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC UŻYTKOWNIKA.

OPROGRAMOWANIE DO CELÓW EWALUACJI. Jeśli oprogramowanie jest oznaczone w odpowiedniej dokumentacji użytkownika jako wersja demonstracyjna, próbna, „nie do sprzedaży” („NFS”) lub „nie do odsprzedaży” („NFR”) („Wersja próbna”), Użytkownik może zainstalować i korzystać z jednej (1) kopii oprogramowania jedynie do celów ewaluacji i/lub demonstracji. Jeśli Użytkownik nie otrzyma zgody firmy Corel, nie może używać oprogramowania firmy do analiz porównawczych ani do innych celów komercyjnych, zawodowych lub zarobkowych. Użytkownik rozumie, że po zakończeniu okresu ewaluacji musi zaprzestać korzystania z oprogramowania albo zapłacić za oprogramowanie, aby kontynuować jego używanie. Jeśli Użytkownik nie zapłaci, licencja Użytkownika ulegnie wygaśnięciu. Po upływie okresu ewaluacji Użytkownik natychmiast zaprzestanie używania Wersji próbnej oraz usunie i zniszczy wszystkie kopie elektroniczne Wersji próbnej, w tym, lecz nie wyłącznie, całą dokumentację użytkownika, która mogła zostać dostarczona jako część ewaluacji, z komputera Użytkownika oraz wszelkich innych urządzeń komputerowych, na których Użytkownik zainstalował Wersję próbną. Wszelkie próby manipulowania technologią ustalania daty wygaśnięcia stanowią naruszenie zasad niniejszej umowy EULA oraz automatycznie i bezzwłocznie rozwiązują umowę Użytkownika na użytkowanie Wersji próbnej. Niezależnie od powyższych postanowień dla produktów firmy WinZip obowiązują dodatkowe warunki, które zostały omówione poniżej, w punkcie Dodatkowe warunki licencji w niniejszej umowie EULA.

PRODUKT W WERSJI OEM. Jeśli oprogramowanie jest oznaczone jako produkt w wersji OEM, użytkownik może używać oprogramowania wyłącznie na oryginalnym komputerze lub sprzęcie elektronicznym („oryginalny sprzęt”), z którym oprogramowanie było pierwotnie powiązane.

OGRANICZONA GWARANCJA. Jeśli użytkownik kupił oprogramowanie na dysku komputerowym, firma Corel gwarantuje, że nośnik, na którym zamieszczone jest oprogramowanie, jest wolny od wad materiałowych i jakości wykonania w przypadku normalnego użytkowania w okresie dziewięćdziesięciu (90) dni od daty zakupu oprogramowania przez Użytkownika. Jeśli oprogramowanie jest zainstalowane poprawnie i jest użytkowane prawidłowo, będzie działać zgodnie z opisem funkcji i opcji przedstawionym w dokumentacji dołączonej do oprogramowania, aczkolwiek oprogramowanie może zawierać zwyczajowe błędy i niedociągnięcia. W związku z tym oprogramowanie jest dostarczane w stanie „TAK JAK JEST” i zakłada się zapewnianie co jakiś czas poprawek błędów i aktualizacji. Niniejsza gwarancja obejmuje wyłącznie pierwszego nabywcę oprogramowania. JEŚLI DYSK JEST USZKODZONY, CAŁKOWITYM ZAKRESEM ODPOWIEDZIALNOŚCI FIRMY COREL ORAZ WYŁĄCZNYM ODSZKODOWANIEM WOBEC UŻYTKOWNIKA W RAMACH NINIEJSZEJ GWARANCJI BĘDZIE WYMIANA USZKODZONEGO DYSKU KOMPUTEROWEGO, O ILE UŻYTKOWNIK ZWRÓCI DO NAS USZKODZONY DYSK WRAZ Z KOPIĄ DOWODU ZAKUPU. Prawo Użytkownika do wymiany oprogramowania zostanie anulowane, jeśli uszkodzenie dysku zostało spowodowane wypadkiem, nieprawidłowym użyciem lub niewłaściwym zastosowaniem. Oprogramowanie zastępcze zostanie objęte gwarancją na okres pozostały do upłynięcia pierwotnego okresu gwarancyjnego. UŻYTKOWNIK PONOSI PEŁNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WYBÓR, INSTALACJĘ I UŻYWANIE OPROGRAMOWANIA. W MAKSYMALNIE DOZWOLONYM PRZEZ STOSOWNE PRAWO ZAKRESIE FIRMA COREL ZRZEKA SIĘ JAKICHKOLWIEK INNYCH GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W TYM, LECZ NIE WYŁĄCZNIE, DOROZUMIANYCH GWARANCJI WARTOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZALNOŚCI PRAW OSÓB TRZECICH W ODNIESIENIU DO OPROGRAMOWANIA ORAZ TOWARZYSZĄCYCH MATERIAŁÓW PISANYCH.

NIEKTÓRE STANY LUB KRAJE NIE ZEZWALAJĄ NA WYKLUCZENIE LUB OGRANICZENIE GWARANCJI; POWYŻSZE OGRANICZENIE MOŻE NIE DOTYCZYĆ UŻYTKOWNIKA. W takich przypadkach oraz pod warunkiem, że Użytkownik nabył oprogramowanie od firmy Corel lub autoryzowanego sprzedawcy firmy Corel, firma Corel może naprawić istotne defekty oprogramowania, według własnego uzasadnionego uznania, przez (a) zapewnienie poprawki, aktualizacji lub produktu zamiennego dla oprogramowania lub (b) zwrócić się o zwrot oprogramowania i anulowanie umowy EULA. Użytkownik jest uprawniony do obniżenia ceny zakupu lub unieważnienia umowy EULA tylko wtedy, gdy firmie Corel kilkakrotnie nie udało się usunąć usterki w rozsądnym czasie. Jeśli Użytkownik jest konsumentem, roszczenia Użytkownika w ramach niniejszej klauzuli są ograniczone czasowo do dwudziestu czterech (24) miesięcy; jeśli Użytkownik jest firmą, roszczenia Użytkownika w ramach niniejszej klauzuli są ograniczone czasowo do dwunastu (12) miesięcy. Jeśli Użytkownik w jakikolwiek sposób zmodyfikuje oprogramowanie bez zgody firmy Corel, firma Corel nie usunie wad spowodowanych taką modyfikacją, a Użytkownik będzie odpowiadać za wszelkie straty poniesione przez firmę Corel na skutek nieupoważnionej modyfikacji przez Użytkownika. JEŚLI UŻYTKOWNIK INSTALUJE

PRZEDPREMIEROWE WERSJE PRODUKTÓW OZNACZONE JAKO TAKIE, ROBI TO NA WŁASNE RYZYKO. Produkty w wersji przedpremierowej mogą być używane wyłącznie do celów testowych w środowiskach testowych i nie mogą być używane do celów produkcyjnych. Aby zgłosić reklamację, Użytkownik musi przekazać szczegółowy opis błędu do działu obsługi klienta firmy Corel lub, na żądanie firmy Corel, zwrócić oprogramowanie wraz odpowiednimi informacjami dotyczącymi uwierzytelniania i autoryzacji dla zwracanych materiałów, które zostały przekazane Użytkownikowi przez firmę Corel, na koszt firmy Corel, na adres: Corel Corporation, 1600 Carling Avenue, Ottawa, Ontario, K1Z 8R7, Kanada. Więcej informacji na temat gwarancji można uzyskać w dziale obsługi klienta firmy Corel pod adresem www.corel.com.

BRAK ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA MATERIAŁY TYPU OPEN SOURCE. OPROGRAMOWANIE MOŻE ZAWIERAĆ MATERIAŁY „OPEN SOURCE” (NP. WSZELKIE OPROGRAMOWANIE PODLEGAJĄCE LICENCJI OTWARTEGO OPROGRAMOWANIA [„OPEN SOURCE”], LICENCJI ANULOWANIA ZASTRZEŻENIA PRAW [„COPYLEFT”] LUB PODOBNEJ (W TYM POWSZECHNEJ LICENCJI PUBLICZNEJ GNU [GENERAL PUBLIC LICENSE], POWSZECHNEJ LICENCJI GNU DLA BIBLIOTEK [LIBRARY GENERAL PUBLIC LICENSE], MNIEJSZEJ OGÓLNEJ POWSZECHNEJ LICENCJI GNU [ LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE], LICENCJI MOZILLA, LICENCJI DYSTRYBUCJI OPROGRAMOWANIA BERKLEY [BERKELEY SOFTWARE DISTRIBUTION LICENSE], LICENCJI INICJATYWY OTWARTEGO OPROGRAMOWANIA [OPEN SOURCE INITIATIVE LICENSE], MIT, APACHE LUB LICENCJI DOMENY PUBLICZNEJ [PUBLIC DOMAIN LICENSES]). FIRMA COREL NIE DAJE ŻADNYCH GWARANCJI ANI NIE JEST ODPOWIEDZIALNA W SPOSÓB BEZPOŚREDNI ANI POŚREDNI ZA MATERIAŁY OPEN SOURCE ZAWARTE W OPROGRAMOWANIU.

BRAK ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA STRATY POŚREDNIE LUB WTÓRNE. UŻYTKOWNIK PONOSI WSZYSTKIE KOSZTY ZWIĄZANE Z WSZELKIMI STRATAMI WYNIKAJĄCYMI Z INFORMACJI ZAWARTYCH W OPROGRAMOWANIU LUB OPRACOWANYCH W OPROGRAMOWANIU. W MAKSYMALNIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO ZAKRESIE FIRMA COREL, JEJ DOSTAWCY, ANI LICENCJODAWCY NIE BĘDĄ W ŻADNYM WYPADKU ODPOWIADAĆ ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY (W TYM, BEZ OGRANICZEŃ, ZA UTRATĘ DOCHODÓW BIZNESOWYCH, PRZERWY W PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI, UTRATĘ INFORMACJI BIZNESOWYCH LUB INNE STRATY PIENIĘŻNE) WYNIKAJĄCE Z UŻYWANIA LUB NIEMOŻNOŚCI UŻYWANIA OPROGRAMOWANIA, NAWET JEŚLI STRONA ZOSTAŁA POWIADOMIONA O MOŻLIWOŚCI TAKICH SZKÓD. W ŻADNYM WYPADKU CAŁKOWITA ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY COREL WOBEC UŻYTKOWNIKA ZA WSZELKIE STRATY W JEDNYM LUB WIELU PRZYPADKACH NIE MOŻE PRZEKROCZYĆ KWOTY ZAPŁACONEJ PRZEZ UŻYTKOWNIKA ZA OPROGRAMOWANIE. NINIEJSZE OGRANICZENIE MA ZASTOSOWANIE NIEZALEŻNIE OD JAKIEGOKOLWIEK NIEOSIĄGNIĘCIA ISTOTNEGO CELU DOWOLNEGO OGRANICZONEGO ŚRODKA ZAPOBIEGAWCZEGO.

NIEKTÓRE STANY LUB KRAJE NIE ZEZWALAJĄ NA WYKLUCZENIE LUB OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA STRATY WYNIKOWE LUB WTÓRNE; POWYŻSZE OGRANICZENIE MOŻE NIE DOTYCZYĆ UŻYTKOWNIKA. W takich przypadkach oraz pod warunkiem, że Użytkownik nabył oprogramowanie od firmy Corel lub autoryzowanego sprzedawcy firmy Corel, firma Corel może ponosić odpowiedzialność wobec Użytkownika (a) bez ograniczeń za straty poniesione przez Użytkownika w ramach lub w związku z niniejszą umową EULA, tylko wtedy gdy strata została spowodowana przez świadome lub rażące zaniedbanie firmy Corel; oraz (b) za typowe straty, które można w uzasadnionym zakresie przewidzieć i które były spowodowane przez inne spowodowane niedbałością naruszenie zasadniczych obowiązków umownych przez firmę Corel. Wszelka inna odpowiedzialność firmy Corel jest wykluczona. Powyższe ograniczenia mają zastosowanie bez względu na ich podstawę prawną, w szczególności z uwzględnieniem wszelkich reklamacji przed zawarciem umowy lub dodatkowych roszczeń umownych. Niniejsze ograniczenia nie mają jednak zastosowania w przypadku jakiejkolwiek obowiązkowej odpowiedzialności w ramach stosownego prawa dotyczącego odpowiedzialności za produkt ani w przypadku jakichkolwiek strat spowodowanych naruszeniem wyraźnej gwarancji w zakresie, w jakim taka wyraźna gwarancja miała na celu chronić konsumentów przed poniesieniem konkretnej straty, ani w przypadku strat spowodowanych śmiercią, urazem ciała lub uszczerbkiem na zdrowiu.

OGRANICZONE PRAWA RZĄDU STANÓW ZJEDNOCZONYCH. Oprogramowanie i wszelka powiązana dokumentacja stanowią „komercyjne oprogramowanie komputerowe” oraz „dokumentację komercyjnego oprogramowania komputerowego” zgodnie z przepisami DFAR, rozdział 227.7202, i FAR, rozdział 12.212. Wszelkie używanie, modyfikowanie, wydanie wtórne, obsługa, prezentacja lub ujawnienie oprogramowania i powiązanej dokumentacji przez instytucje publiczne Stanów Zjednoczonych będzie objęte wyłącznie warunkami niniejszej umowy EULA i będzie zabronione z wyjątkiem zakresu dopuszczonego na mocy warunków niniejszej umowy EULA.

OGRANICZENIA EKSPORTOWE. Zabronione jest pobieranie, dystrybucja, eksport, reeksport i redystrybucja oprogramowania, w tym wszelkich produktów typu shareware firmy Corel, (a) do obywateli lub mieszkańców wszystkich krajów, które Stany Zjednoczone objęły embargiem, oraz (b) do wszelkich osób znajdujących się na liście osób specjalnie wyznaczonych Departamentu Skarbu USA lub w tabeli zakazanych zamówień Departamentu Handlu USA. Pobranie i użytkowanie oprogramowania oznacza deklarację, że Użytkownik nie znajduje się w żadnym z tych krajów ani pod kontrolą obywatela lub mieszkańca dowolnego z tych krajów oraz na żadnej z tych list. Z wyjątkiem wyraźnych, pisemnych, pełnomocnie podpisanych umów z firmą Corel, Użytkownik nie ma prawa do zakupu licencji na korzystanie z oprogramowania w celu jego eksportu do kraju innego niż oryginalny kraj sprzedaży. Zabronione jest także korzystanie z usług stron trzecich w celu zakupienia licencji na korzystanie z oprogramowania, jeśli wymaga to przesłania (drogą elektroniczną lub inaczej) oprogramowania do kraju innego niż oryginalny kraj sprzedaży.

OGÓLNE. Jeśli Użytkownik kupił lub pobrał oprogramowanie w Stanach Zjednoczonych, niniejsza umowa EULA podlega prawu Stanów Zjednoczonych oraz Stanu Kalifornia, bez odniesienia do konfliktu zasad prawnych. Wszelkie kwestie sporne pomiędzy Użytkownikiem a firmą Corel dotyczące niniejszej umowy EULA będą podlegać właściwości terytorialnej sądów stanowych i federalnych stanu Kalifornia. Niniejsza umowa EULA w szczególności wyklucza Konwencję Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów oraz wszelkie przepisy prawne obejmujące „Konwencję”, jeśli ma to zastosowanie. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez stosowne prawo, z wyjątkiem wyraźnie wyszczególnionego tutaj zakresu, umowa EULA nie narusza praw ustawowych jakiejkolwiek strony występującej jako klient. Jeśli oprogramowanie zostało kupione w Kanadzie, o ile nie jest to wyraźnie zabronione przez lokalne prawo, niniejsza umowa EULA podlega prawu obowiązującemu w prowincji Ontario w Kanadzie, a wszelkie kwestie sporne między Użytkownikiem i firmą Corel dotyczące niniejszej umowy będą podlegać wyłącznej jurysdykcji sądów federalnych i rejonowych z siedzibą w Toronto, w prowincji Ontario. Jeśli Użytkownik nabył oprogramowanie w Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii lub Szwajcarii, ma zastosowanie prawo lokalne. Jeśli Użytkownik kupił oprogramowanie w innym kraju, może obowiązywać prawo lokalne. Niniejsza umowa EULA stanowi pełną umowę pomiędzy Użytkownikiem i firmą Corel i zastępuje wszelką inną komunikację lub informacje w odniesieniu do oprogramowania i dokumentacji. Oprogramowanie (lub jakakolwiek jego funkcja lub część) może nie być dostępne we wszystkich językach lub we wszystkich krajach. Jeśli firma Corel przekazała Użytkownikowi tłumaczenie angielskiej wersji niniejszej umowy EULA, Użytkownik potwierdza, że takie tłumaczenie zostało przekazane Użytkownikowi wyłączenie dla jego wygody oraz że angielska wersja językowa, a nie tłumaczenie niniejszej umowy EULA, będzie prawnie obowiązywać Użytkownika. Angielska wersja językowa niniejszej umowy EULA, a niej jej tłumaczenie, będzie obowiązywać w razie konfliktu między angielską wersją językową a tłumaczeniem.

Jeśli oraz w zakresie, w jakim postanowienia niniejszej umowy EULA są nielegalne, nieważne lub niemożliwe do egzekwowania, w całości lub części, zgodnie z obowiązującym prawem, takie postanowienie lub taki zakres nie będzie obowiązywać w ramach jurysdykcji, w której są one nielegalne, nieważne lub niemożliwe do egzekwowania, ale wyłącznie w wymiarze, w jakim są nielegalne, nieważne lub niemożliwe do egzekwowania, i będą podlegać modyfikacji w zakresie umożliwiającym uzyskanie zgodności ze stosownym prawem, tak aby zapewnić maksymalną zgodność z zamiarami stron. Żadne warunki ani postanowienia umowy EULA nie będą uważane za anulowane i nie będzie uzasadnione żadne naruszenie, chyba że takie anulowanie zostanie zatwierdzone w formie pisemnej i podpisane w imieniu strony, wobec której takie anulowanie zastosowano. Żadne anulowanie (wyraźne ani domyślne) nie stanowi zgody, anulowania, uzasadnienia dowolnego innego, odmiennego ani następnego naruszenia. Żadne modyfikacje ani poprawki do niniejszej umowy EULA nie będą wiążące wobec firmy Corel, jeśli nie zostaną sporządzone w formie pisemnej i należycie wprowadzone przez Użytkownika oraz autoryzowanego przedstawiciela firmy Corel.

Niektóre wersje oprogramowania firmy Corel mogą nie być zgodne z różnymi systemami operacyjnymi komputerów i firma Corel może nie publikować aktualizacji. Kopia oprogramowania może nie być zgodna z systemami operacyjnymi komputera, które Użytkownik kupi teraz lub w przyszłości.

Użytkownik rozumie, że oprogramowanie firmy Corel może być dołączone do oprogramowania i innych technologii stanowiących własność stron trzecich i przez nie zarządzanych oraz może dołączać się do nich. Niniejsza umowa EULA pozostaje w mocy w przypadku takiego dołączenia. Wszelkie programy lub technologie strony trzeciej, które mogą być dystrybuowane razem z oprogramowaniem firmy Corel (jako dołączone oprogramowanie strony trzeciej), mogą podlegać akceptacji przez Użytkownika, który akceptuje umowę licencyjną z tą stroną trzecią. Tam, gdzie takie dołączone oprogramowanie strony trzeciej obejmuje oprogramowanie firmy Right Hemisphere, Inc., używanie takiego dołączonego oprogramowania podlega licencji użytkownika końcowego, która jest dostępna pod adresem http://www.righthemisphere.com/eula, a używanie tego oprogramowania przez Użytkownika stanowi potwierdzenie tych warunków. Licencjodawcy firmy Corel będą bezpośrednim i zamierzonym beneficjentem tej umowy EULA.

DODATKOWE WARUNKI UMOWY EULA

WARUNKI DODATKOWE MAJĄCE ZASTOSOWANIE DO LICENCJI NA CZAS OKREŚLONY:

Zgodnie z warunkami niniejszej umowy EULA, w przypadku licencji na czas określony licencja na użytkowanie oprogramowania zaczyna obowiązywać od chwili instalacji i będzie ważna przez czas określony przez firmę Corel na odpowiedniej fakturze, lub przez autoryzowanego przez firmę Corel producenta OEM lub autoryzowanego sprzedawcę firmy Corel na wystawionej przez nich fakturze. Korzystanie z oprogramowania przed lub po mającym zastosowanie określonym czasie, lub dowolna próba naruszenia funkcji wyłączającej z kontrolą czasu oprogramowania stanowi nieautoryzowane użycie i będzie stanowić istotne naruszenie niniejszej umowy EULA i odpowiedniego prawa.

Oprogramowanie można zainstalować tylko na jednym urządzeniu do przetwarzania danych. Oprogramowania nie można zainstalować na innym urządzeniu do przetwarzania danych, chyba że pierwsze urządzenie do przetwarzania ulegnie awarii. W przypadku awarii konieczne będzie skontaktowanie się z działem obsługi klienta i uzyskanie zgodny na ponowną instalację oprogramowania na nowym urządzeniu do przetwarzania danych. Użytkownik będzie musiał zaświadczyć, że pierwsze urządzenie do przetwarzania uległo awarii, po czym otrzyma kod umożliwiający aktywację i instalację oprogramowania na innym urządzeniu do przetwarzania przez pozostały czas.

WARUNKI DODATKOWE MAJĄCE ZASTOSOWANIE DO UŻYTKOWNIKÓW PROGRAMÓW COREL DVD XPACK, DVD+AVCHD XPACK, ULTIMATE XPACK, MP3 & DVD XPACK („LINIA PRODUKTÓW XPACK”):

W przypadku linii produktów Xpack firmy Corel Użytkownik zgadza się nie używać produktów firmy Corel w tych jurysdykcjach, gdzie korzystanie z oprogramowania do dekodowania materiałów wideo i/lub audio jest niezgodne z prawem.

DODATKOWE WARUNKI MAJĄCE ZASTOSOWANIE DO UŻYTKOWNIKÓW PROGRAMÓW WINDVD, VIDEOSTUDIO, PINNACLE STUDIO:

Użytkownik potwierdza, że używanie oprogramowania w dowolny sposób zgodny ze standardem MPEG-2 lub MPEG-4 jest jawnie zabronione bez licencji na mające zastosowanie patenty z pakietu patentów MPEG-2 lub pakietu patentów MPEG-4, którykolwiek ma zastosowanie, przy czym te licencje można uzyskać od firmy MPEG LA, L.L.C. (http://www.mpegla.com/main/default.aspx), 6312 S. Fiddlers Green Circle, Suite 400E, Greenwood Village, Colorado, 80111, USA.

Użytkownik potwierdza, że oprogramowanie może być objęte licencją pakietu patentowego VC-1 dotyczącego osobistego i niekomercyjnego używania przez konsumenta w celu (a) kodowania materiału wideo zgodnie ze standardem VC-1 („wideo VC-1”) i/lub (b) dekodowania materiału wideo VC-1, który został zakodowany przez konsumenta zaangażowanego w osobiste i niekomercyjne działania i/lub został uzyskany od dostawcy materiału wideo posiadającego licencję na dostarczanie materiału wideo VC-1. Żadna licencja nie jest przyznawana ani nie może być dorozumiana na jakikolwiek inny użytek. Dodatkowe informacje można uzyskać w firmie MPEG LA, L.L.C. (http://www.mpegla.com/main/default.aspx).

Użytkownik potwierdza, że oprogramowanie może być objęte licencją pakietu patentowego AVC dotyczącego osobistego i niekomercyjnego używania przez konsumenta w celu (a) kodowania materiału wideo zgodnie ze standardem AVC („wideo AVC”) i/lub (b) dekodowania materiału wideo AVC, który został zakodowany przez konsumenta zaangażowanego w osobiste i niekomercyjne działania i/lub został uzyskany od dostawcy materiału wideo posiadającego licencję na dostarczanie materiału wideo AVC. Żadna licencja nie jest przyznawana ani nie może być dorozumiana na jakikolwiek inny użytek. Dodatkowe informacje można uzyskać w firmie MPEG LA, L.L.C. (http://www.mpegla.com/main/default.aspx).

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że oprogramowanie może podlegać licencjonowaniu w ramach licencji MP3. Dostarczenie oprogramowania nie oznacza przekazania licencji ani uprawnień do dystrybucji danych zakodowanych w formacie MP3 lub MP3PRO w komercyjnych audycjach, aplikacjach strumieniowych, innych systemach dystrybucji treści lub na nośnikach fizycznych. Takie wykorzystanie wymaga oddzielnej licencji. Dodatkowe informacje można uzyskać w witrynie MP3 licensing (http://mp3licensing.com).

Jeśli Użytkownik kupił oprogramowanie jako samodzielny produkt w sprzedaży detalicznej, firma Corel uiściła opłaty za powyższe licencje.

DODATKOWE WARUNKI MAJĄCE ZASTOSOWANIE DO UŻYTKOWNIKÓW OPROGRAMOWANIA WINZIP:

Użytkownik akceptuje, że firma Corel nie może zagwarantować, że występująca w produktach Corel WinZip technologia szyfrowania jest całkowicie bezpieczna i odporna na odszyfrowanie przez strony trzecie. W związku z tym firma Corel nie będzie odpowiadać za żadne straty spowodowane odkodowaniem lub uzyskaniem dostępu do plików Użytkownika przez strony trzecie.

Uzyskane oprogramowanie WinZip mogło zostać uzyskane bezpłatnie i w takich warunkach można z niego korzystać do celów ewaluacyjnych przez ograniczony czas. Używanie uzyskanego bezpłatnie oprogramowania WinZip podlega następującym dodatkowym warunkom: (a) Użytkownik może wykonać dowolną liczbę identycznych kopii oprogramowania WinZip do celów ewaluacyjnych, używając materialnych fizycznych nośników danych (np. płyt kompaktowych); (b) Użytkownik może dystrybuować indywidualne identyczne kopie oprogramowania WinZip jedynie do celów ewaluacyjnych, bezpłatnie dla Użytkownika lub odbiorcy; (c) Użytkownik nie może dystrybuować oprogramowania WinZip z innym produktem; (d) jeśli Użytkownik dystrybuuje oprogramowanie WinZip, może zrobić to w formie elektronicznego pobierania lub za pomocą poczty elektronicznej, ale nie w formie wiadomości grupowej, spamu ani wiadomości niezamówionych. W ramach wyżej wymienionych celów pojęcie „identyczna kopia” oznacza plik, który, na przykład, jest identyczny z plikiem dystrybucyjnym WinZip dostępnym na stronie www.winzip.com.

Samorozpakowujące się pliki Zip utworzone w programie WinZip w wersji Self-Extractor Personal Edition mogą zawierać oprogramowanie do rozpakowywania („oprogramowanie do rozpakowywania”). Użytkownik nie może zmieniać ani modyfikować oprogramowania do rozpakowywania, ani udzielać nikomu do tego pozwolenia. Pod żadnym warunkiem Użytkownik nie jest uprawniony na podstawie licencji do dystrybucji oprogramowania do rozpakowywania. Jeśli Użytkownik utworzy samorozpakowujące się pliki przy użyciu wersji próbnej programu WinZip Self-Extractor Personal Edition, Użytkownik nie może przesyłać swoich plików Zip stronom trzecim. Jednak w pełni licencjonowana wersja programu WinZip Self-Extractor Personal Edition może być używana do tworzenia nieograniczonej liczby samorozpakowujących się bezpłatnych plików Zip, które można swobodnie dystrybuować.

DODATKOWE WARUNKI MAJĄCE ZASTOSOWANIE DO UŻYTKOWNIKÓW PAKIETU WORDPERFECT OFFICE:

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że ten produkt może zawierać własność intelektualną należącą do firmy Microsoft® Corporation. Warunki i zasady, na których firma Microsoft udziela licencji na swoją własność intelektualną, można uzyskać po skontaktowaniu się z firmą Microsoft Corporation pod adresem: http://www.microsoft.com/about/legal/en/us/IntellectualProperty/IPLicensing/.

DODATKOWE WARUNKI MAJĄCE ZASTOSOWANIE DO UŻYTKOWNIKÓW OPROGRAMOWANIA ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W NIEMCZECH LUB AUSTRII:

Jeśli Użytkownik uzyskał oprogramowanie od firmy Corel lub autoryzowanego sprzedawcy firmy Corel w Niemczech lub Austrii i w tych krajach znajduje się miejsce stałego zamieszkania Użytkownika, to zastosowanie mają odpowiednie niemieckie i austriackie przepisy w zakresie odpowiedzialności za produkt i ochrony praw konsumenckich dotyczące odszkodowań za wadliwe towary i takie przepisy pełnią nadrzędną rolę w przypadku wszelkich konfliktów z prawami i postanowieniami umowy EULA wymienionymi powyżej.

DODATKOWE WARUNKI MAJĄCE ZASTOSOWANIE DO UŻYTKOWNIKÓW OPROGRAMOWANIA ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W WIELKIEJ BRYTANII:

Jeśli (a) Użytkownik działa jako konsument i ma miejsce stałego zamieszkania na terenie Wielkiej Brytanii; (b) Użytkownik zawarł niniejszą umowę EULA w Wielkiej Brytanii; (c) Użytkownik uzyskał oprogramowanie od firmy Corel lub autoryzowanego sprzedawcy Corel w Wielkiej Brytanii („konsument”), będą miały zastosowanie ograniczenia odpowiedzialności i gwarancji wyszczególnione w stosownych przepisach prawnych dotyczących ochrony praw konsumenckich i gwarancji Wielkiej Brytanii i będą miały one pierwszeństwo w przypadku wszelkich niespójności z podanymi powyżej przepisami umowy EULA.

DODATKOWE WARUNKI MAJĄCE ZASTOSOWANIE DO UŻYTKOWNIKÓW OPROGRAMOWANIA ZAWIERAJĄCEGO OPROGRAMOWANIE TYPU SHAREWARE:

Niektóre programy są programami typu shareware i jako takie są uzyskiwane bezpłatnie i mogą być używane przez ograniczony czas do celów ewaluacyjnych; programy te podlegają określonej licencji na oprogramowanie typu shareware.

DODATKOWE WARUNKI MAJĄCE ZASTOSOWANIE DO UŻYTKOWNIKÓW OBIEKTÓW CLIPART, ZDJĘĆ, OBRAZÓW, ZAWARTOŚCI WIDEO, KLIPÓW AUDIO, CZCIONEK I PRÓBEK:

Nasze oprogramowanie może zawierać obiekty clipart, obrazy, zdjęcia, zawartość wideo, klipy audio (zbiorczo „obrazy lub klipy”), pliki danych oprogramowania zawierające projekty krojów czcionek używane przez odpowiedni sprzęt i oprogramowanie (w tym, lecz nie wyłącznie, pliki .ttf lub .otf) nazywane „oprogramowaniem czcionek” oraz graficzne zobrazowanie wygenerowane przez oprogramowanie czcionek, czyli „czcionki wyjściowe”, oraz przykładowe materiały, takie jak formularze, szablony, „filmiki” lub podobne elementy (zbiorczo „próbki”), które stanowią własność firmy Corel lub mają licencję strony trzeciej. Z wyjątkiem postanowień poniższego akapitu Użytkownik naszego oprogramowania może używać, modyfikować i publikować obrazy lub klipy, czcionki wyjściowe lub próbki w następującym zakresie: Użytkownik może (i) dodać dowolne obrazy lub klipy, czcionki wyjściowe lub próbki do własnej pracy i publikować, wyświetlać oraz dystrybuować swoją pracę w dowolnych mediach, pod warunkiem, że w swojej pracy dołączy informacje o prawach autorskich, zawierające powiadomienie o własności prawach autorskich Użytkownika oraz firmy Corel w następujący sposób: "„Copyright (c) 201__ [Nazwisko Użytkownika], Corel Corporation oraz licencjodawcy. Wszelkie prawa zastrzeżone.”; oraz (ii) wykonać jedną (1) kopię obrazów lub klipów, oprogramowania czcionek lub próbek do celów archiwizacyjnych lub jako kopię zapasową. UŻYTKOWNIKOWI NIE WOLNO (i) odsprzedawać ani udostępniać w inny sposób obrazów, klipów albo oprogramowania czcionek do używania lub dystrybucji osobno ani odłączać od produktu lub od strony internetowej. Na przykład obrazy, klipy albo czcionki wyjściowe mogą być używane przez Użytkownika jako część projektu witryny internetowej, ale nie mogą być udostępniane do pobierania oddzielnie (specjalnie zakazane jest korzystanie z oprogramowania czcionek jako czcionki internetowej, używanie specyfikacji CSS3@font-face lub podobnej) ani w formacie opracowanym lub przeznaczonym do trwałego przechowywania lub wtórnego użytku przez innych; (ii) udostępniać obrazów, klipów ani oprogramowania czcionek stronom trzecim ani umożliwiać używania osobno obrazów, klipów albo czcionek wyjściowych przez strony trzecie ani jako części innego produktu, jednak stronom trzecim można przekazać kopie obrazów lub klipów albo czcionek wyjściowych (w tym również pliki cyfrowe) jako część produktu (dzieła); (iii) tworzyć skandalicznych, nieprzyzwoitych, zniesławiających, szkalujących ani niemoralnych prac za pomocą obrazów lub klipów, oprogramowania czcionek, czcionek wyjściowych lub próbek ani używać obrazów lub klipów, oprogramowania czcionek, czcionek wyjściowych lub próbek do celów prawnie zabronionych; (iv) umożliwiać używania obrazów lub klipów, oprogramowania czcionek, czcionek wyjściowych lub próbek ani jakichkolwiek ich części jako znaków towarowych lub usługowych ani rościć sobie jakichkolwiek praw do obrazów lub klipów, oprogramowania czcionek, czcionek wyjściowych lub próbek albo jakiejkolwiek ich części; (v) używać jakichkolwiek obrazów lub klipów zawierających identyfikowalne osoby lub jednostki do jakichkolwiek celów komercyjnych, w tym, bez żadnych ograniczeń, w sposób mogący sugerować ich powiązanie lub popieranie jakiegokolwiek produktu lub usługi; (vi) używać obrazów lub klipów w formacie elektronicznym, on-line ani w aplikacjach multimedialnych, jeśli obrazy lub klipy nie są dołączone jedynie do celów wyświetlania i nie ma zgody na pobieranie i/lub zapisywanie obrazów lub klipów z jakiegokolwiek powodu; (vii) wypożyczać, wynajmować, przekazywać na zasadzie podlicencji ani użyczać obrazów, klipów albo czcionek lub ich kopii innej osobie fizycznej lub prawnej; (viii) w jakikolwiek sposób modyfikować oprogramowanie czcionek; (ix) używać dowolnych obrazów lub klipów prezentowanych na dowolnych ekranach powitalnych oprogramowania, ekranach informacyjnych, opakowaniach produktu i/lub materiałach marketingowych ani (x) używać dowolnych obrazów lub klipów, oprogramowania czcionek, czcionek wyjściowych lub próbek z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to wyraźnie dozwolone w niniejszej umowie EULA. Jednak Użytkownik może przenieść całą umowę EULA na używanie obrazów lub klipów albo oprogramowania czcionek na inną osobę fizyczną lub prawną pod warunkiem, że (i) Użytkownik przekazuje oprogramowanie, w tym obrazy, klipy albo oprogramowanie czcionek oraz niniejszą umowę EULA wraz ze wszystkimi kopiami (oprócz kopii dołączonych do pracy [dzieła] Użytkownika, zgodnie z warunkami niniejszej umowy EULA), takiej osobie lub jednostce; (ii) Użytkownik nie zachowuje dla siebie żadnych kopii, przy czym dotyczy to również kopii przechowywanych na komputerze lub innym urządzeniu pamięci masowej; oraz (iii) strona otrzymująca akceptuje warunki i postanowienia niniejszej umowy EULA.

Listopad 2014 (1.0)

ZAŁĄCZNIK A

UMOWA LICENCYJNA STRONY TRZECIEJ

UMOWA LICENCYJNA DivX

PONIŻSZE WARUNKI I POSTANOWIENIA („UMOWA LICENCYJNA”) OKREŚLAJĄ PRAWA UDZIELANE UŻYTKOWNIKOWI („KLIENT”) W RAMACH LICENCJI NA KORZYSTANIE Z NINIEJSZEGO OPROGRAMOWANIA. SĄ TO JEDYNE PRAWA DO KORZYSTANIA Z OPROGRAMOWANIA UDZIELANE UŻYTKOWNIKOWI. UŻYTKOWNIK, KTÓRY NIE WYRAŻA ZGODY NA PRZESTRZEGANIE WARUNKÓW I POSTANOWIEŃ NINIEJSZEJ UMOWY LICENCYJNEJ, NIE MOŻE KORZYSTAĆ Z OPROGRAMOWANIA.

ZGODA: Kliknięcie poniższego przycisku „Zgadzam się” lub otwarcie pakietu zawierającego Oprogramowanie jest jednoznaczne (i) z akceptacją niniejszej Umowy licencyjnej jako umowy ważnej i prawnie wiążącej, (ii) ze zobowiązaniem się do przestrzegania wszystkich zapisanych w niej warunków i postanowień oraz (iii) ze zobowiązaniem się do podjęcia wszelkich niezbędnych kroków mających na celu niedopuszczenie do naruszenia warunków i postanowień niniejszej Umowy licencyjnej przez osoby lub podmioty podlegające użytkownikowi lub świadczące usługi na jego rzecz.

UDZIELENIE LICENCJI: Licencjodawca udziela użytkownikowi imiennej, ograniczonej i niewyłącznej licencji bez możliwości przekazania oraz przypisania, wyłącznie na potrzeby korzystania z jednej kopii Oprogramowania na jednym komputerze lub urządzeniu do użytku przez jednego użytkownika. Ponadto warunkiem korzystania z Oprogramowania jest przestrzeganie wszystkich warunków i postanowień niniejszej Umowy licencyjnej. Oprogramowanie stron trzecich rozpowszechniane wraz z Oprogramowaniem jest udostępniane zgodnie z warunkami odpowiednich licencji dołączonych do Oprogramowania stron trzecich. Termin „Oprogramowanie” oznacza oprogramowanie komputerowe lub oprogramowanie wbudowane w urządzenie wraz z powiązaną dokumentacją (w tym projekt, systemy i dokumenty przeznaczone dla użytkownika) oraz inne materiały przeznaczone do użycia wraz z Oprogramowaniem na warunkach określonych w niniejszej Umowie licencyjnej — w niniejszym dokumencie termin Oprogramowanie odnosi się do pakietów DivX for Windows Pro oraz DivX for Mac Pro. Termin „Oprogramowanie stron trzecich” oznacza Oprogramowanie zaprojektowane przez inną firmę niż DivX, LLC i udzielane użytkownikowi na zasadzie licencji. Może być ono rozpowszechniane lub instalowane wraz z Oprogramowaniem rozpowszechnianym na warunkach określonych w niniejszej Umowie licencyjnej. Wspomniana powyżej licencja jest licencją na korzystanie z Oprogramowania w wyraźnie ograniczonym zakresie. Nie upoważnia ona do przepisania, sprzedaży ani przekazania Oprogramowania ani nie przekazuje żadnych praw do własności intelektualnej (wyszczególnionych poniżej) będących w posiadaniu Licencjodawcy.

OGRANICZENIA:

(a) Zabrania się użytkownikowi kopiowania, modyfikowania, scalania, sprzedaży, wypożyczania, dalszego rozpowszechniania, przepisywania oraz przekazywania w jakikolwiek sposób Oprogramowania lub jakiejkolwiek jego części.

(b) Użytkownik może wykonać jedną kopię zapasową materiałów zawartych w pakiecie lub w inny sposób powiązanych z Oprogramowaniem.

(c) Zabrania się użytkownikowi odtwarzania, dekompilowania, tłumaczenia, dezasemblowania, odszyfrowywania Oprogramowania lub podejmowania innych prób pozyskania kodu źródłowego Oprogramowania. Zabrania się również modyfikowania Oprogramowania w inny sposób, wprowadzania w nim zmian, adaptowania, przerabiania oraz scalania.

(d) Zabrania się użytkownikowi usuwania informacji patentowych Licencjodawcy, znaków towarowych i usługowych oraz informacji o prawach autorskich, ich zmiany, zamazywania, zadrukowywania lub zasłaniania w inny sposób.

(e) Zabrania się użytkownikowi publikowania lub rozpowszechniania w dowolnej formie (elektronicznej i drukowanej) wszelkich materiałów dołączonych do Oprogramowania lub z nim powiązanych, w tym np. kodu wynikowego, dokumentacji, plików pomocy, przykładów i wyników porównawczych.

ZAKAZ UŻYTKOWANIA W CELACH KOMERCYJNYCH: Zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy licencyjnej, użytkownik uzyskuje prawo do korzystania z Oprogramowania wyłącznie na własny użytek. Zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy licencyjnej wykorzystanie Oprogramowania oraz projektów w nim utworzonych w celach komercyjnych jest niedozwolone. Aby zakupić licencję uprawniającą do korzystania z Oprogramowania w celach komercyjnych, należy przesłać wiadomość na adres Sales@divx.com.

ZAKAZ TRANSKODOWANIA: Zabrania się użytkownikowi korzystania z Oprogramowania wraz z oprogramowaniem lub sprzętem służącymi do transkodowania lub konwersji materiałów w formacie DivX Video lub DivX Media do innych formatów.

ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI: Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów prawa, w tym np. przepisów dotyczących ochrony własności intelektualnej oraz kontroli eksportowej, podczas nabywania, instalowania, rozpowszechniania, uruchamiania i korzystania z Oprogramowania.

PRAWO WŁASNOŚCI DO OPROGRAMOWANIA: Licencjodawca lub jego podmioty zależne i stowarzyszone są w posiadaniu wszystkich praw, które mogą obowiązywać w dowolnym momencie i w dowolnej jurysdykcji zgodnie z postanowieniami prawa patentowego, z zakresu ochrony praw autorskich, prawa do jawności, ochrony praw moralnych, ochrony tajemnic handlowych, ochrony znaków towarowych, prawa do ochrony przed nieuczciwą konkurencją oraz innych praw zapewniających ochronę niezależnie od tego, czy wspomniane przepisy i środki ochronne zostały przywołane w Oprogramowaniu („Prawa do własności intelektualnej”). WSZYSTKIE PRAWA DO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA I ODNOSZĄCE SIĘ DO NIEGO SĄ I POZOSTAJĄ W POSIADANIU LICENCJODAWCY LUB JEGO DOSTAWCÓW.

WERSJE PRÓBNE: Składniki Oprogramowania mogą być udostępniane na okres próbny w celu ich oceny przed zakupem. Okres próbny może rozpocząć się wraz z instalacją oprogramowania, od momentu rozpoczęcia korzystania ze składnika lub w momencie wybranym przez użytkownika po wyświetleniu monitu w produkcie lub jego elementach składowych. W momencie wygaśnięcia okresu próbnego Oprogramowanie może przestać działać albo działać nadal w ograniczonym zakresie. Czas trwania okresu próbnego jest określany przez Licencjodawcę a informacja o nim dostępna jest podczas instalacji, podana w dokumentacji Oprogramowania lub wyświetlana w graficznym interfejsie użytkownika.

REJESTRACJA PRODUKTU: Korzystanie z niektórych składników Oprogramowania może być uzależnione od rejestracji produktu. Niezarejestrowane Oprogramowanie może nie działać prawidłowo lub działać przez okres próbny. W momencie rejestrowania produktu Licencjodawca lub podmioty stowarzyszone generują numer licencyjny jednego lub więcej komponentów. Po wprowadzeniu prawidłowego numeru seryjnego składnika („rejestrowanie” składnika) zostaną usunięte ograniczenia działania funkcji w produktach oferowanych w ramach okresu próbnego. Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie w żadnym wypadku ujawniać stronom trzecim wygenerowanego numeru seryjnego z wyjątkiem sytuacji, gdy konieczne jest uzyskanie od Licencjodawcy lub jego podmiotów stowarzyszonych wsparcia w zakresie korzystania z Oprogramowania.

ZASADY OCHRONY PRYWATNOŚCI: Podczas instalowania i korzystania przez użytkownika z Oprogramowania opisanego w niniejszym dokumencie możemy gromadzić informacje, które nie umożliwiają zidentyfikowania użytkownika, a także dane, które pozwalają na zidentyfikowanie użytkownika w zakresie określonym w naszych Zasadach ochrony prywatności dostępnych pod adresem http://www.divx.com/en/privacy-policy; prosimy o zapoznanie się z tymi zasadami. Korzystanie z Oprogramowania lub jego instalacja jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przestrzeganie warunków i postanowień Zasad ochrony prywatności.

UWAGI: KORZYSTANIE Z NINIEJSZEGO PRODUKTU W DOWOLNY SPOSÓB ZGODNY ZE STANDARDEM MPEG-4 JEST ZABRONIONE Z WYJĄTKIEM REALIZOWANIA DZIAŁAŃ NIEKOMERCYJNYCH, NA WŁASNY UŻYTEK. Oprogramowanie jest wyposażone w technologię kodowania dźwięku MP3 i mp3 Surround („Technologia MP3) chronioną patentami i udostępnianą na podstawie licencji przez firmy Fraunhofer IIS („Fraunhofer”), Agere i/lub Thomson Licensing S.A. („TLS”).

OFERTY PODMIOTÓW STOWARZYSZONYCH: Podczas instalacji Oprogramowania podmioty stowarzyszone Licencjodawcy mogą w jego imieniu kierować do użytkownika oferty dotyczące składników oprogramowania. Skorzystanie z tych ofert nie jest obowiązkowe i nie ma wpływu na użytkowanie Oprogramowania ani możliwość uzyskania wersji próbnej i rejestracji produktu. Sposób przeprowadzania instalacji oraz korzystania z oprogramowania podmiotów stowarzyszonych są regulowane przez zasady użytkowania, umowę licencyjną użytkownika końcowego i/lub zasady ochrony prywatności określone przez podmiot stowarzyszony w odniesieniu do oferowanych produktów. Ponadto użytkownik oświadcza, że nie będzie: (a) ingerować w ekrany instalacyjne ani wprowadzać zmian w toku wyświetlania materiałów przez produkty podmiotów stowarzyszonych oraz (b) rozpowszechniać Oprogramowania ani oprogramowania podmiotów stowarzyszonych wraz z programami typu adware, spyware lub malware, programami typu P2P stron trzecich ani innymi podobnymi szkodliwymi programami i rozwiązaniami.

OKRES OBOWIĄZYWANIA: Niniejsza Umowa licencyjna jest ważna do momentu jej rozwiązania. Rozwiązanie Umowy licencyjnej przez użytkownika może nastąpić w dowolnym momencie poprzez odinstalowanie Oprogramowania. Aby rozwiązać umowę, użytkownik jest zobowiązany odinstalować Oprogramowanie i zwrócić lub zniszczyć wszystkie jego kopie wraz z dołączoną dokumentacją i innymi powiązanymi materiałami.

OBOWIĄZUJĄCE PRAWO: Niniejsza umowa licencyjna podlega przepisom prawa obowiązującego w stanie Kalifornia oraz prawa obowiązującego w USA z wyjątkiem sytuacji, gdy wystąpi konflikt przepisów prawa. Stosowanie konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach w międzynarodowej sprzedaży towarów (1980 r.) jest w całości wyłączone w stosunku do niniejszej licencji.

GWARANCJE I ZASTRZEŻENIA:

OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZANE W FORMIE „TAK JAK JEST” W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWA. W RAMACH NINIEJSZEJ UMOWY LICENCYJNEJ NIE UDZIELA SIĘ ŻADNYCH GWARANCJI. PONADTO LICENCJODAWCA ZRZEKA SIĘ WSZELKIEJ DOROZUMIANEJ GWARANCJI POKUPNOŚCI LUB PRZYDATNOŚCI PRODUKTU DO OKREŚLONEGO CELU, A TAKŻE GWARANCJI NIENARUSZANIA PRZEPISÓW.

W NIEKTÓRYCH KRAJACH LUB JURYSDYKCJACH ZABRANIA SIĘ WYŁĄCZANIA DOROZUMIANYCH GWARANCJI ORAZ OGRANICZANIA CZASU OBOWIĄZYWANIA DOROZUMIANYCH GWARANCJI, W ZWIĄZKU Z CZYM POWYŻSZE OGRANICZENIA MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA. JEŻELI Z JAKIEGOKOLWIEK POWODU W ODNIESIENIU DO NINIEJSZEJ UMOWY NIE JEST STOSOWANE PRAWO OBOWIĄZUJĄCE W STANIE KALIFORNIA, W JURYSDYKCJACH, W KTÓRYCH NIE MOŻNA ZRZEC SIĘ GWARANCJI, OŚWIADCZEŃ LUB WARUNKÓW WSZELKIE TE KWESTIE SĄ: (1) OGRANICZONE W ZAKRESIE CZASOWYM DO (A) TRZYDZIESTU (30) DNI OD MOMENTU POBRANIA OPROGRAMOWANIA LUB (B) NAJKRÓTSZEGO OKRESU DOZWOLONEGO W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW, JEŚLI NIEMOŻLIWE JEST ZASTOSOWANIE OKRESU 30-DNIOWEGO; (2) PONADTO CAŁKOWITA ODPOWIEDZIALNOŚĆ LICENCJODAWCY ZA NARUSZENIE GWARANCJI, OŚWIADCZEŃ I/LUB WARUNKÓW OGRANICZA SIĘ DO DOSTARCZENIA NOWEJ KOPII OPROGRAMOWANIA.

LICENCJODAWCA ANI JEGO DOSTAWCY W ŻADNYM WYPADKU NIE BĘDĄ PONOSIĆ ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI PRZED UŻYTKOWNIKIEM ANI STRONAMI TRZECIMI ZA JAKIEKOLWIEK SPECJALNE, PRZYPADKOWE, POŚREDNIE LUB WTÓRNE SZKODY ANI ZA JAKIEKOLWIEK INNE SZKODY, MIĘDZY INNYMI POWSTAŁE W WYNIKU UTRATY MOŻLIWOŚCI UŻYTKOWANIA, DANYCH LUB ZYSKÓW, BEZ WZGLĘDU NA TO, CZY LICENCJODAWCA ZOSTAŁ POINFORMOWANY O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA SZKODY PODCZAS KORZYSTANIA Z OPROGRAMOWANIA LUB W POWIĄZANIU Z NIM, NIEZALEŻNIE OD ZASTOSOWANEJ TEORII ODPOWIEDZIALNOŚCI. NIEKTÓRE JURYSDYKCJE NIE DOPUSZCZAJĄ WYJĄTKÓW ANI OGRANICZEŃ W ZAKRESIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY WTÓRNE LUB PRZYPADKOWE; W TAKIM WYPADKU POWYŻSZE OGRANICZENIA MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA. POWYŻSZE OGRANICZENIA BĘDĄ OBOWIĄZYWAĆ BEZ WZGLĘDU NA NIESPEŁNIENIE ZASADNICZEGO ZAŁOŻENIA JAKICHKOLWIEK OGRANICZONYCH ŚRODKÓW NAPRAWCZYCH.

ROZDZIELNOŚĆ POSTANOWIEŃ UMOWY: Stwierdzenie nieważności, nielegalności lub nieskuteczności któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy licencyjnej nie będzie miało wpływu na ważność, legalność czy skuteczność wszystkich pozostałych postanowień. Nieważne, nielegalne lub nieskuteczne postanowienie zostanie zastąpione ważnym, legalnym i skutecznym o podobnej treści.

PEŁNA TREŚĆ UMOWY: Niniejsza Umowa licencyjna stanowi pełną treść umowy zawieranej pomiędzy użytkownikiem oraz Licencjodawcą i zastępuje wszelkie wcześniejsze umowy pisemne lub ustne dotyczące Oprogramowania. Zmiana treści umowy wymaga formy pisemnej podpisanej przez obie strony.

DivX, LLC 4780 Eastgate Mall San Diego, California 92121 October 13, 2010